Feeds:
Articles
Commentaires

Archive for août 2010

Siedmi majstri, sesry a bratia, sa pravidelne schadzaju v Parizi a maju v umysle zalozit atelier,  pod zastitou  G:.L:.M:.F:., ktory nazyvaju Via Universalis.


Via Universalis

Je to  :


V prvom rade zmiesana Loza, otvorena pre vsetky kultury a vsetky jazyky.

Loza, ktora pracuje v duchu  »zjednotit, co je roztratene », s cielom privitat na svojich stlpoch slobodne murarstvo v jeho roznych podobach, a uznava kazdu sestru a kazdeho brata, ktory dostali svetlo a za ktorych ruci bud niektory clen tejto loze, alebo jej znamy navstevnik.

Loza, ktora pouziva, najma v Oriente Pariz, ako pracovny jazyk francuzstinu, avsak je predurcena pracovat aj v inych jazykoch a inych Orientoch.

Loza, ktora je pripravena zasvacovat uchadzacov, zodpovedajucich prisnym pravidlam liberalneho (otvoreneho) slobodneho murarstva, a ktora je priaznivo naklonena prijimaniu clenov z inych lozi, dvodvojitemu clenstvu v lozach a druzbe medzi lozami.

Loza, ktora pouziva jednoduchy ritual, neobracia sa na nijaku vyssiu moc a neodvolava  sa na nijaky princip okrem vseobecneho bratstva a zasady, ze slobodni murari sa vzajomne uznavaju.

Loza, ktora pravidelne pozyva hosti a povzbudzuje ich, aby predniesli svoje prace a takto obohatili vsetkych.

Via Universalis


5, rue Jules BRETON.  à Paris 13ème (Metro : Saint-Marcel ). viauniversalis@gmail.com – secretariat209@voila.fr

Publicités

Read Full Post »

Bảy vị Thầy Cô, Anh và  Chị , họp với nhau thường xuyên tại Paris, có nguyện vọng thành lập một chi Hội tên gọi là Via Universalis  , dưới sự bảo hộ của   G:.L:.M:.F:.

Via Universalis

Đó là :

Trước hết , một Hội hỗn hợp, mở rộng với mọi văn hóa và ngôn ngữ.

Một Hội hoạt động trong tinh thần  » Kết hợp lại những gì rời rạc « , tiếp đón những khuynh hướng Tam Điểm dị biệt, và thừa nhận mọi Anh Chị đã tiếp thu Ánh Sáng, qua sự bảo đảm của một thành viên của Hội ,hay của một người khách đến họp quen thuộc.

Một Hội dùng Pháp ngữ để làm việc, chánh yếu là tại Or.: Paris, nhưng có chiều hướng dùng các ngôn ngữ khác tại các Or.: khác.

Một Hội sẵn sàng khai tâm cho những người ngoài,  đáp ứng đúng các  tiêu chuẩn của Hội Tam Điểm phóng khoáng, một Hội thuận lợi cho việc  gia nhập hai Hội hoặc Hệ phái cùng lúc, và cho việc kết nghĩa các hội khác với nhau.

Một Hội có công cụ là nghi thức đơn giản, không cầu khẩn và không dựa vào một nguyên lý nào khác ngoại trừ tình Huynh Đệ và sự thừa nhận Tam Điểm.

Một Hội ,thường xuyên mời và khuyến khích những những người khách đến họp  thuyết trình những công việc của họ hầu trau dồi tư tưởng của mỗi người.

Via Universalis

16, rue Cadet à Paris 9ème (Métro Cadet). viauniversalis@gmail.com – secretariat.viauniversalis@gmail.com

Read Full Post »

共济会的七个导师,既有弟兄,也有姊妹,定期在巴黎会晤,并计划在 G:.L:.M:.F:. 的赞助支持下,创建一个新的分会,名为 Via Universalis

Via Universalis

这是:

首先,这是一个混合的分会,会员里既有弟兄,也有姊妹,并向所有文化背景及不同语言的使用者开放。

本分会以成为协会的中心为宗旨,促进弟兄姊妹间的沟通并拉近人们的距离,并欢迎任何共济会的观点,接受任何被共济会会员或著名来宾引荐的弟兄姊妹。

本分会在巴黎开展活动时会使用法语作为工作语言,也作好准备到其他任何地方,使用当地语言开展活动。

本分会严格按照共济会的规则,接纳任何外人;本分会向来自其他任何分会,总会及希望既加入分会,也加入总会的会员开放弟兄会会籍。本分会也可与其他分会结谊。

本分会拥有被兄弟情谊及共济会接受的礼仪,但不涉及任何信条。

一个不仅邀请来宾参观,并且鼓励他们表达自己的想法,以丰富各人思维的分会。

Via Universalis

16, rue Cadet.  à Paris 9ème (区 (地铁站: Cadet). viauniversalis@gmail.com – secretariat.viauniversalis@gmail.com 

Read Full Post »

سبعة من الإخوان و الأخوات يلتقوأ دايأمآ في باريز لكي أجد محلا تحت

G:.L:.M:.F:.

لكي نسما

Via Universalis

هناك

على كل حال في محال فيه رجال و نساء محلول لكل التقفات و كل اللغات.

في هذا المحل يعمل في فكرية لكي يجمع كل ما كان متفرق وآلا ستقبال و الحساسية في  البناية المتنوعة وا لا عتراف بالخوة من الا خوات و الا خوان الا ذين اتخذوا النور

المحال يستعمل للسان با لا غة الفرنسية في شرق باريز متمنيا مستقبلا أن أستعمل اللوغات أخرى في مشارق

أخرى

هذا المحل مهي لتعليم الذي يتعلمون و الذين يتجايبون القوانن اللزمة الجبهة البناية التحا دية و البناية المحلولة اللشتراك والمتنى اللجتماعي

البناية الصالحة العادية التي ليس لها آي فرق و لها و الأخوة و الأعتراف بالبناية

البناية التي فيها يوجدوا الضيوف المعوضين الطلب منهم تقديم آعمالهم لكي ناخد منهم و نتعلم منهم ما هو في عملهم\

البناية الصالحة العادية التي ليس لها آي فرق و لها و الأخوة و الأعتراف بالبناية

البناية التي فيها يوجدوا الضيوف المعوضين الطلب منهم تقديم آعمالهم لكي ناخد منهم و نتعلم منهم ما هو في عملهم

Via Universalis

16, rue Cadet à Paris 9ème (Métro Cadet). viauniversalis@gmail.com – secretariat.viauniversalis@gmail.com

Read Full Post »

Седем Майстори Масони, сред които cестри и братя, се срещат регулярно в Париж, водени от амбицията  да създадат  Ложа,  която те наричат Via Universalis и която работи под покровителството на   G:.L:.M:.F :.

Via Universalis

Означава следното

Преди всичко това е споделена смесена Ложа, която е открита  за  всички култури и международни езици.

Ложата работи в духа на приобщаването и изповядва идеята „Да присъединим онова, което е разпиляно “ като припознава сестри и братя с различна масонска принадлежност, които са получили Светлината и техният статус е гарантиран от членове на Ложата или познати посетители.

Ложата принципно работи в Ориент Париж и използваният работен език е френски, но съществува нагласата да се работи и на други езици, както и в други ориенти.

Ложата е готова  да инициира профани, отговарящи на стриктните критерии на Свободното Франкмасонство и съответно би признала присъединяването,

двойното членство и братското партньорство.

В Ложата се извършва обикновен ритуал без да се придържа към друг определен ритуал,  различен от братски и масонско признатите.

Това е Ложа, в която посетителите биват поканени и  подкрепяни да заявяват техни тематични градежи, които да провокират размислите на  останалите.

Via Universalis

16, rue Cadet.  à Paris 9ème (Métro Cadet). viauniversalis@gmail.com – secretariat.viauniversalis@gmail.com

Read Full Post »

Siete Maestros Masones, Hermanas y Hermanos, se reùnen regulàrmente en Paris con la ambiciôn de fundir un Taller, bajo la égida de la G:.L:.M:.F:., y que va llamarse :

Via Universalis

Para ser  :

En primero, una Logia mixta, abierta a todas culturas y lenguages.

Una Logia que trabaja en el ànimo de unir lo que està esparcido

Una Logia que acoge las màs diversas sensibilidades masônicas y reconoce como Hermanas y Hermanos todos los que han recibido la luz y son fiados por un miembro de la Logia o un visitador conocido.

Una Logia que utilisa el francés como lengua de trabajo y que se ubica esencialmente al Oriente de Paris, pero que tiene vocacion a trabajar en otras lenguas y a otros Orientes.

Una Logia dispuesta a initiar a profanos que cumplen los criterios  estrictos de la Masoneria liberal y una logia favorable a todas afiliaciones y a pertenencias doblas, a gemelizos.

Una Logia cuya herramienta es un rito sensillo sin ninguna invocation y que no llama a cualquier principio sino a él de la fraternidad y al  reconocimiento Masonico.

Una Logia que recibe regularmente visitadores que no solo son bienvenidos sino que son tambien invitados a presentar sus trabajos con el fin de enriqueser la reflexion de cada uno.

Via Universalis

5, rue Jules BRETON.  à Paris 13ème (Metro : Saint-Marcel ). viauniversalis@gmail.com – secretariat209@voila.fr

Read Full Post »

Sette Maestri,  Sorelle e Fratelli, si riuniscono solitamente a Parigi, nell’intento di impiantare una loggia, sotto l’egide della G:.L:.M:.F:.,  chiamata :

Via Universalis

E   :

Sulle prime, una loggia mista, aperta a tutte le culture ed  a tutte le lingue.

Una loggia che lavora nel intento di « unire tutto quello  che è sparso », di accogliare sensibilità massoniche diverse, e che riconosce ogni Sorella od ogni Fratello che ha ricevuto la luce e garantito da un socio della loggia od un visitatore conosciuto.

Una loggia che usa il francese come lingua di lavoro,  sopratutto quando si trova nell’ oriente di Parigi, ma che vuole anche lavorare in altre lingue ed in altri orienti.

Una loggia pronta ad iniziare profani che rispondono ai criteri rigorosi della frammassoneria liberale ed una loggia propizia alle affiliazioni e doppie appartenenze, agli abbinamenti.

Una loggia che ha per  strumento  un rito semplice, che non ha alcuna invocazione e che non chiama ad alcuno principio, se non la fraternità ed il riconoscimento massonico.

Una loggia dove sono solitamente invitati ospiti  che sono incoraggiati a presentare  i loro lavori a fine di arrichire le riflessioni di ognuno.

Via Universalis

5, rue Jules BRETON.  à Paris 13ème (Metro : Saint-Marcel ). viauniversalis@gmail.com – secretariat209@voila.fr

Read Full Post »

Older Posts »