Feeds:
Articles
Commentaires

Archive for mai 2011

2011פריז, מאי

שבעה הורים, אחים ואחיות, להיפגש באופן קבוע בפריז ואת השאיפה של המייסדים סדנה בחסות של גלםפ שבה הם קוראים הדרך יוניברסל

Via Universalis (הדרך יוניברסל)

זה

  • ראשית, לודג ‘וינט, פתוחה לכל התרבויות ובכל השפות

  • להגיש עבודה ברוח של « איחוד מה מפוזרים, » הבית של-הרגישות של הבונים החופשיים שונים מזהה כל אח או אחות, אשר קיבל את האור מובטח על ידי חבר לשכה או מבקר ידוע

  • לודג המשתמשת צרפתית כשפה עובד, בעיקר במזרח פריז, אך אשר נועד לעבוד בשפות אחרות במזרחים אחרים

  • לודג מוכן ליזום הדיוטות העומדים בקריטריונים מחמירים של הבונים החופשיים לודג ‘ו ליברל השתייכותם התאום חברויות, תאומות
  • לודג יש כלי פולחן פשוטה, עם תפילה לא ולא דורש שום עיקרון, אם לא את האחווה של הבונים החופשיים, ואת ההכרה

  • לודג ‘אשר מוזמנים דרך קבע המבקרים מוזמנים להגיש את עבודתם כדי להעשיר את השתקפות של כל אחת

Via Universalis

5, rue Jules BRETON.  à Paris 13ème (Metro : Saint-Marcel ). viauniversalis@gmail.com – secretariat209@voila.fr

Publicités

Read Full Post »

SOUS LES AUSPICES DE LA GRANDE LOGE MIXTE DE FRANCE (G:.L:.M:.F:.)

Sous la Présidence de son Grand Maître Bruno PLA:.

Assisté de la Ill:. S:. Sarah NEY:., 2ème Grand Maître Adjoint et du Très Ill:. F:.François BIN:., Grand Hospitalier

 

 

Les SS:.et FF:.membres fondateurs

 

ont l’immense plaisir de vous convier à la cérémonie solennelle

 

de l’allumage des feux de la Respectable Loge

      « VIA UNIVERSALIS  » R:.F:.

 

SAMEDI 11 JUIN 6011 à 14 heures

 

Temple Arthur GROUSSIER

Hôtel du G:.O:.D:.F:.

 16 rue Cadet, 75009 Paris

Inscription préalable indispensable à : secretariat.viauniversalis@gmail.com

Read Full Post »

Paris, janvier 2011.

Sedam osoba : ljudi, žene, braća, sestre se redovno sastaju u Parizu sa ciljem da predstave udruženje pod pokroviteljstvom  Velike Lože Francuske Masonerije pod nazivom “VIA UNIVERSALIS”:

 

Via Universalis

     Pre svega radi se o mešovitoj Loži, gde su dobrodošle sve vrste kulture kao i svi strani jezici

     Loža gde se sarađuje u cilju sastavljanja   raskinutog, gde se očekuju različita Masonska mišljenja i gde se sastaju sve ličnosti u svetlosti i pod kumstvom visokog člana Lože ili neke poznate ličnosti

     Loža gde se uglavnom koristi francuski jezik kao poslovni jezik u orderu Pariza ali koji vodi prema korišćenju svih stranih jezika i raznih korisnika.

    Loža koja je spremna da obuči bilo kog  laika spremnog za učlanjenje pod strogim kriterima Francuske Masonerije tj. bez ikakvih granica vezano za poreklo, državljanstvo ili Veru.

\     Loža gde je  verski obred sveden na najjednostavniji  iskaz tj. bratstvo kao Masonerijska osnova

     Loža gde se redovno pozivaju stranke od kojih se zahteva da predstave svoje radove u cilju zajedničkog razmatranja i usvajanja zajedničkog ideala.

Via Universalis

5, rue Jules BRETON.  à Paris 13ème (Metro : Saint-Marcel ). viauniversalis@gmail.com – secretariat209@voila.fr

Read Full Post »

 Paris, Ocak 2011

Yedi M:.M:., SS:. et FF:.,   Paris’te düzenli olarak buluşuyorlar ve hedefleri G:.L:.M:.F:.,  himayesi altinda bir atölye kurmak. Isim olarak’da  Via Universalis verdiler. 

Via Universalis

    Öncelikle ortak bir loca her kültüre ve her yabancı dilde açıktır.

   Birleştirici ruhu içinde çalışan loca, Çeşitli Masonik hassasiyetleri olan, herhangi bir S:. veya  F:. usulüne uygun olan ya da locası tarafından ışık ve garanti alan bilinen üyesi ya da bilinen bir ziyaretçi.

     Paris locasın’dan kullanılan lisan Fransızca, ançak amaçları diğer dillerde çalışmak ve başka mason büyük localarına yönlenmek.

    Sıkı kriterleri, yabancılara başlatmak için masonluğun liberal ve ikiz bağlantılar ve üyelik için olumlu kombinasyona hazır bir loca sunmak.

    Bir Loca masonik ve kardeşlik dışında hiçbir ilke gerektirmeyen basit bir ritüel aracı. Herhangi bir prensip ifade etmez.

    Ziyaretçi düzenli olarak projelerini sunmak için davet ediliyor ve loca tarafından projeyi zenginleştirmek için eleştiriliyor.

Via Universalis

15, rue Jules BRETON.  à Paris 13ème (Metro : Saint-Marcel ). viauniversalis@gmail.com – secretariat209@voila.fr

Read Full Post »

 Eto Paris, volana fahatelo amin’ ny taona 2011.

Se Fito miravavy sy miralahy dia mihaona mandrakariva eto Paris, ary ny fanirian’ izy ireo fatratra dia mba hanorona “trano fisainana”. Ny filoham-bony G:.L:.M:.F:. no mpitarika ary manome ny fanomezan dalana sy ny tsodrano :

 

Via Universalis

     Loge (trano fisainana) ho any ny vehivavy sy lehilahy, noforonina ary mivoha ho anireo fomba, lovantsofina, ary ny fitenenana erakizao tontoloizao.

     Loge miasa sy manantarigetra mba “mampiray ny  fo sy ny saina ireo manapariaka”. Ity Loge ity dia mivoha ary mandray ny SS:. sy FF:. nahazo ny Fanilo masonika (lumière)

     Loge miteny Frantsay, eo amin’ny tenim piasana, indrindra eto amin’ny Or:. de Paris, fa io teny io dia hazo hovana amin’ny tenin-tany misy azy.

   Loge vonona hanome “Fanilo”any ireo olona vehivavy na lehilaly arakin’ny fomban’ny  F:.M:. “Malalaka”, hanome koa ny “Affiliation”, “double appartenance”, ary  ny “jumelage”.

  Loge tsy manana foto-kevitra afa eo amin’I fiasana afa-tsyn’i FITIAVAN’           ny mpiravavy sy mpiralahy (FF:. & SS:.) ary ny  FANEKENA  MASONIKA.

   Loge   mandray sy makasitraka ny fanampina ara-tsaina sy ara-mpanahy avy amin’ny mpamangy mba haneo ny fahalalana aratsainan’ny rehetra.

Via Universalis

5, rue Jules BRETON.  à Paris 13ème (Metro : Saint-Marcel ). viauniversalis@gmail.com – secretariat209@voila.fr

                  

Read Full Post »

Париж, январь 2011 г.

Семь Mастеров Mасонов, сестры и братья, регулярно встречаются в Париже с целью создания Ложи, под эгидой G:.L:.M:.F:., которая называется:

Вия Универсалис

это:

   Прежде всего,  смешанная ложа, открытая для всех культур и  языков.

  Ложа работает в духе « Объединить разъединенное » и признает всех сестер  и братьев различной масонской принадлежности, которые получили Свет и за которых поручится какой-нибудь  член ложи или знакомый Посетитель.

    Ложа использует французский язык в качестве рабочего языка, работает, главным образом, на Востоке Парижа, но готова работать и на других языках и других Востоках.

   Ложа готова инициировать непосвященных, которые отвечают строгим критериям Свободного масонства, и признать смену ложи, двойное  членство и братское партнерство.

   Ложа, имеет простой обряд, не требующий обращения и соблюдения каких-либо принципов, кроме братства и признания масонства.

    Ложа регулярно приглашает Посетителей, которые представляют свои работы с целью обогащения размышлений каждого.

Вия Универсалис

5, rue Jules BRETON.  à Paris 13ème (Metro : Saint-Marcel ). viauniversalis@gmail.com – secretariat209@voila.fr

Read Full Post »

Paryż, styczen, 2011.

Siedmioro Mistrzów (M:.), Sióstr (SS:.) et Braci (FF:.) spotykających się regularnie w       Paryżu postanowiło założyé Atelier (warztat) pod egidą  G:.L:.M:.F:.  o nazwie :

Via Universalis

Będzie to :

    Loża mienzna otwarta na wszystie kultury i wszystkie języki

    Loża  pracuąca w duchu « Zjednoczyé to co jest rozrzuncone » (« Unir ce qui est Épars »), w duchu przyjęcia zróżnicowanych uczué masońskich.  Loża  uzna (przyjmie)  każdą Siotrę i kadżdego Brata, który uprzednio otrzymał światło i wprowadzony przez członka Loży lub znanego członkom gośscia,

  Loża będzie się posługiwała językiem francuskim zwłaszcza na wschodzie Paryża (l’Or:.de Paris), ale pragnie również pracowaé w innych językach i innych obrządków (autres orients).

    Loża gotowa inicjowaé (przyjmowaé) profanów odpowiadajacych ścislym kryteriom (wymaganion) F:.M:. lieralnej. Będzie popieraé    Loża obrządku zwykłego, nieposiadająca żadnej inwokacji i niepwołująca się na żadne inne nomy (zasady) poza braterstwem i uznaniem masońskim

    Loża zamierzająca regularnie pezyjmować gości zachęcając ich do prezentacji swoich parc (planches, travaux) w celu wzbogacenia refleksji nad sobą

Via Universalis

5, rue Jules BRETON.  à Paris 13ème (Metro : Saint-Marcel ). viauniversalis@gmail.com – secretariat209@voila.fr

Read Full Post »

Older Posts »